Szanowni Państwo! W związku z dużą liczbą zapytań dot. przedłożenia dokumentów pracodawcy w związku z przebywanie pracownika na kwarantannie, informujemy:

Osoba świadcząca pracę po skierowaniu przez właściwą jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej ma obowiązek poinformować pracodawcę o nieobecności w pracy z ww. przyczyny i przekazać ją w każdy możliwy sposób – mailem, telefonicznie.

Po zakończonej kwarantannie (w ciągu 3 dni roboczych) pracownik przedkłada pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny.

Oświadczenie musi zawierać dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, jeżeli go posiada,
c) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny oraz dzień jej zakończenia,
d) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę.

Nie ma obowiązku dołączenia do oświadczenia żadnego dokumentu a w szczególności kopii lub też oryginału decyzji inspektora sanitarnego bądź zaświadczenia.

Jeżeli pracodawca ma wątpliwości co do przedłożonego oświadczenia może się on zwrócić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu. Ww. wystąpienie wymaga uzasadnienia.