Od kilku tygodni w tarnowskim Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych przy ulicach Kąpielowej i Komunalnej działają nowe PSZOK-i, czyli punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Na ich budowę PUK pozyskał dotacje unijne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3 mln 650 tys. zł. Natomiast całkowita wartość projektu wynosi prawie 7,2 mln zł.

Budowa nowych PSZOK-ów to jedna z największych i najważniejszych inwestycji proekologicznych realizowanych w Tarnowie w ostatnich latach. Nowo powstałe punkty mają po pół hektara powierzchni, są zatem znacznie większe niż poprzednie, działające od 2013 roku. Ale zmianie uległa nie tylko powierzchnia - powstały także duże najazdowe rampy wyładunkowe, u podnóża których znajdują się kontenery na posegregowane rodzaje odpadów. – Taki układ ułatwia mieszkańcom wjazd i wyładunek posegregowanych odpadów do poszczególnych kontenerów – mówi Piotr Zieliński, zastępca kierownika składowiska przy ul. Komunalnej. Z kolei pod rampą znajdują się pomieszczenia służące do obsługi punktu, m.in. do przechowywania narzędzi i magazynowania odpadów wrażliwych na warunki atmosferyczne.

Przypomnijmy, że zasadniczym celem PSZOK-ów jest zbieranie posegregowanych odpadów nadających się do odzysku, takich jak: plastik, szkło, metal, papier, gruz, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone oraz odpadów niebezpiecznych, jak np. zużyty sprzęt elektryczny, chemikalia, oleje, termometry rtęciowe. Posegregowane odpady mieszkańcy Tarnowa oraz gminy Tarnów mogą dostarczać bezpłatnie w ramach opłaty uiszczanej za wywóz śmieci.

W ramach PSZOK planowane jest także uruchomienie punktu wymiany rzeczy używanych. Można tam będzie zostawić niepotrzebne, ale będące w dobrym stanie wyposażenie gospodarstwa domowego, np. meble, sprzęt sportowo-rekreacyjny, zabawki, wyroby ceramiczne lub szklane, itp., a ew. nieodpłatnie zabrać coś, co się przyda. – Dzięki temu punktowi wiele przedmiotów powróci do użytkowania, a nie stanie się odpadami. To będzie realizacja pierwszej zasady postępowania z odpadami, czyli unikanie wytwarzania odpadów – mówi Piotr Zieliński.

- Zadanie stawiane przed PSZOK-ami to osiąganie coraz wyższych poziomów recyklingu zgodne z dyrektywami unijnymi, poprawa jakości zbieranych surowców, zwiększenie dostępności punktów dla mieszkańców oraz edukacja ekologiczna – podkreśla Tomasz Gut, z zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych. Stąd też elementem składowiska przy ul. Komunalnej jest ścieżka edukacyjna z tablicami informacyjnymi m.in. o gospodarce odpadami czy o odnawialnych źródłach energii. Obok są zadaszone ławki i stojaki dla rowerów. Ze ścieżki mogą korzystać szkoły, przedszkola, ale i indywidualni mieszkańcy.

W roku 2014 w prowadzonych przez PUK punktach segregacji zgromadzono 3 135,5 ton odpadów, rok później było to 6 256,1 ton, w roku 2016 – 7 415,6 ton, w roku 2017 – 9 128 ton, w roku 2018 r. – 8 696 ton, w roku 2019 – 10 422,3 ton.

PSZOK-i działają od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00, a w soboty 7.00-15.00.