Podczas dzisiejszej XLVII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie radni nie zgodzili się na podniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Za przyjęciem uchwały głosował tylko jeden radny, przeciwko było siedemnaście osób, a siedmioro wstrzymało się od głosu.

Wcześniej radni uchwalili poprawkę do uchwały, zgłoszoną przez radnego Mirosława Biedronia. Zakłada ona zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w części równej 3 zł (dotychczas 1.50 zł) miesięcznie na osobę zamieszkującą nieruchomość. Za takim rozwiązaniem głosowało 21 radnych, jeden był przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu.

Przypomnijmy, że w związku z rosnącymi kosztami gospodarki odpadami komunalnymi i koniecznością zbilansowania systemu, prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela zaproponował podwyższenie obowiązującej stawki z 24 złotych do 29 złotych miesięcznie od osoby. Jako argument podawał przy tym fakt, że jest to konieczne z uwagi na potrzebę zrównoważenia budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków bieżących. Kwestia podwyżki miała być dyskutowana już w ubiegłym miesiącu, została jednak wycofana z programu lutowej sesji Rady Miejskiej.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina pokrywa z pobranych opłat za to gospodarowanie. W Gminie Miasta Tarnowa, zasada ta nie jest spełniana od 2015 roku. W ubiegłym roku niedobór środków wyniósł około 7.5 miliona złotych.

(sm)