Rząd rozluźnia restrykcje związane z epidemią koronawirusa. Pewne zmiany następują również w przypadku możliwości załatwiania spraw urzędowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Poniżej zasady obowiązujące w Urzędzie Miasta Tarnowa. Podkreślamy, iż wizyty w urzędzie, które nie są teraz konieczne, należy odłożyć na później.

W rządowym rozporządzeniu wprowadzono pojęcie „zadania niezbędne”, czyli związane z: rejestracją stanu cywilnego; ewidencją ludności i dowodami osobistymi; pomocą społeczną; świadczeniem usług komunalnych; działaniem urzędów pracy, w tym w przedmiocie wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2; wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych; decyzjami architektoniczno-budowlanymi i innymi, związanymi z inwestycjami, np. dotyczącymi ochrony środowiska.

W Urzędzie Miasta Tarnowa sprawy te były i są załatwianie na bieżąco w miarę potrzeb tarnowian, przypominamy tylko pokrótce obowiązujące zasady.

Wszelkie pisma adresowane do Gminy Miasta Tarnowa, Prezydenta Miasta Tarnowa (Urzędu Miasta Tarnowa) i Rady Miejskiej w Tarnowie (np. podania, wnioski o wszczęcie postępowania administracyjnego, o wydanie zaświadczeń, skargi, wnioski i petycje, zgłoszenia wymagane przepisami prawa, deklaracje podatkowe i inne, oferty w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych, oferty składane w konkursach na realizację zadań publicznych, rozliczenia dotacji itp.) winny być wnoszone:
- za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP,
- w formie dokumentu elektronicznego, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej z podpisem elektronicznym,
- poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej,
- osobiście poprzez złożenie pisma niewymagającego potwierdzenia wpływu do Urzędu Miasta Tarnowa do: skrzynki z opisem „Operaty geodezyjne dla Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie”, zlokalizowanej w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 3; skrzynki z opisem „Korespondencja zwykła”, zlokalizowanej w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4.

Są jednak rodzaje spraw, które wymagają osobistego stawienia się w Urzędzie Miasta Tarnowa – w takich przypadkach obowiązują dotychczasowe zasady, czyli wizyta będzie możliwa po uprzednim telefonicznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ustaleniu terminu wizyty. Uwaga! W przypadku wystąpienia problemów z dodzwonieniem się na numery telefonów konkretnych wydziałów z listy, którą pobrać można przy pomocy linku poniżej, należy zgłosić to pod numerem telefonu 14 6882446.

Podczas wizyty osobistej w urzędzie interesant i obsługujący go są zobowiązani do zakrywania ust i nosa oraz stosowania rękawic ochronnych. Pracownicy UMT przy wejściach do wszystkich urzędowych budynków dysponować będą listami umówionych osób z terminami wizyt i tylko te osoby w umówionym czasie będą wpuszczane i obsługiwane.

Wpłat finansowych dla Gminy Miasta Tarnowa należy dokonywać na rachunki bankowe wskazane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnowa w zakładce: „Numery kont bankowych”. Ponadto wpłaty mogą być dokonywane na indywidualne rachunki bankowe (podatki lokalne, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) lub we wpłatomacie zlokalizowanym w budynku Urzędu Miasta Tarnowa przy ul. Nowej 4, a także we wszystkich placówkach pocztowych działających w Tarnowie.

Do pobrania numery telefonów i adresy poczty elektronicznej do ustalenia terminu wizyty w Urzędzie Miasta Tarnowa