Prezydent Tarnowa wydał 10 października zarządzenie porządkujące zasady ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Tarnowa oraz rodzaje i formy tych ograniczeń. Jest to związane z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w mieście.

Ograniczenie liczby interesantów
Liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu Urzędu Miasta Tarnowa nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Nie dotyczy to: dzieci do ukończenia 13. roku życia, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie, osoby wymagającej pomocy tłumacza,

Ustal termin wizyty
Wizyta interesanta w Urzędzie Miasta Tarnowa wymaga uprzedniego ustalenia jej terminu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Pracownicy UMT przy wejściach do wszystkich urzędowych budynków dysponować będą listami umówionych osób z terminami wizyt i tylko te osoby w umówionym czasie będą wpuszczane i obsługiwane.

Przed wejściem pomiar temperatury
Interesant nie może przebywać w budynku Urzędu Miasta Tarnowa w przypadku, gdy temperatura jego ciała przekracza 37,5°C stopni Celsjusza. Pomiaru tej temperatury dokonuje się bez stwierdzania tożsamości interesanta, przed jego wejściem do budynku urzędu.

Dezynfekcja rąk i maseczki
Interesanci przebywający w budynkach Urzędu Miasta Tamowa są zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz do zakrywania ust i nosa.

Przyjmowanie korespondencji
Przyjmowanie korespondencji w Urzędzie Miasta Tarnowa ogranicza się do:

- dokumentów elektronicznych złożonych za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP;
- dokumentów wniesionych za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego;
- przesyłek pocztowych doręczonych przez operatora pocztowego;
- pism złożonych z zachowaniem warunków w skrzynce z opisem „Operaty geodezyjne dla Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnowie”, zlokalizowanej w budynku Urzędu Miasta Tamowa przy ul. Nowej 3 - w zakresie spraw dotyczących operatów geodezyjnych dla Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- pism złożony w skrzynce z opisem „Korespondencja zwykła”, zlokalizowanej w budynku Urzędu Miasta Tamowa przy ul. Nowej 4 - w zakresie pozostałych spraw.

Pisma, które nie wymagają potwierdzenia wpływu do urzędu należy umieścić w kopercie bez oznaczania jej w jakikolwiek sposób, kopertę należy umieścić we właściwej skrzynce.

Tutaj dostępna jest pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami

Do pobrania numery telefonów i adresy poczty elektronicznej do ustalenia terminu wizyty w Urzędzie Miasta Tarnowa