Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, Jakub Kwaśny zwołał na dzisiaj XXX zwyczajną sesję Rady Miejskiej. Odbędzie się ona w trybie zdalnym (wideokonferencja), a jej obrady rozpoczną się o godz. 10.

Program dzisiejszej sesji przewiduje m.in. podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Komunalnej – „Krzyż Wschód III”. Pod głosowanie poddane zostaną także uchwały dotyczące przyznania nagród Miasta Tarnowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury i desygnowania osób do składu Komisji do spraw stypendiów artystycznych.

Jednym z punktów sesji będzie również przedstawienie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie informacji dotyczącej stanu bezpieczeństwa sanitarnego Tarnowa w roku 2019. Radni zapoznają się ponadto z informacją na temat stanu przygotowań do realizacji inwestycji przewidzianych na rok 2020.

Jeśli radni wyrażą na to zgodę, program XXX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej poszerzony zostanie o trzy punkty – podjęcie uchwały upamiętniającej trzydziestą rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego i zmiany uchwał w sprawie: zarządzenia wyborów do rad osiedli Gminy Miasta Tarnowa i powołania Miejskiej Komisji Wyborczej oraz przedłużenia czasu członkostwa w radach osiedli Gminy Miasta Tarnowa w kadencji 2016-2020.

Proponowany porządek obrad dostępny jest pod adresem: www.tarnow.e-sesja.pl


Sesja przeprowadzona będzie przy użyciu aplikacji eSesja oraz aplikacji do wideokonferencji. Jej obrady transmitowane będą na stronie internetowej www.tarnow.esesja.pl.