Już od kilku lat władze Tarnowa starają się o połączenie dwóch miejskich spółek: Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Po dzisiejszym podpisaniu porozumienia z działającymi w obydwu firmach związkami zawodowymi połączenie może stać się faktem. Radni podejmą decyzję w tej sprawie w najbliższy czwartek.

Na zdjęciu po podpisaniu porozumienia od lewej: prezydent Roman Ciepiela, prezes obydwu spółek, Mariusz Burnóg, związkowcy z PUK i MPG oraz zastępca prezydenta, Tadeusz Kwiatkowski.

MPGK i PUK to dwie miejskie spółki, których zakres działalności jest w dużej mierze zbliżony, zwłaszcza w zakresie gospodarowania odpadami, stąd też władze miejskie Tarnowa od kilku lat podejmowały starania, aby spółki połączyć w jedną, która dzięki dużemu potencjałowi mogłaby w lepszym stopniu zaspokajać potrzeby tarnowian. Dotychczasowe starania nie zyskiwały aprobaty radnych, a przede wszystkim pracowników, którzy mieli obawy przed redukcją zatrudnienie i zmianie warunków pracy. Obawy te powoli rozwiewały się, trwały też prace nad koncepcją połączenia, a pierwszym konkretnym posunięciem było mianowanie Mariusza Burnóga prezesem obydwu firm.

Dobre rezultaty dały również rozmowy prezydenta Romana Ciepieli z reprezentującymi pracowników spółek organizacjami związkowymi, które dzisiaj, 19 listopada, znalazły swoje zwieńczenie w postaci oficjalnego porozumienia dotyczącego kwestii pracowniczych po połączeniu. Porozumienie zawiera deklarację zapewnienia pracownikom niepogorszonych w stosunku do stanu obecnego warunków pracy i płac, m.in. zasady wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych, dodatków za pracę w porze nocnej itp.

Ostateczna decyzja o połączeniu należy do tarnowskich radnych, którzy nad uchwałą w tej sprawie będą głosować 25 listopada.

W uzasadnieniu uchwały czytamy m.in., że najważniejszą przesłanką dla połączenia spółek jest zapewnienie racjonalnego i zgodnego z prawem wykorzystania majątku łączonych spółek, a także skoordynowanie równolegle realizowanych zadań, aktualnie wykonywanych przez dwa odrębne podmioty.(…) Drugim ważnym powodem łączenia spółek jest zapewnienie możliwości przeprowadzenia koniecznych inwestycji zmierzających do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na otoczenie, które dziś nie mogą być realizowane ze względu na ograniczenia terenowe.

Efektem połączenia będzie również optymalizacja zatrudnienia w stosunku do potrzeb nowopowstałej spółki. Obecnie w obydwu firmach mówi się o niewystarczającym poziomie zatrudnienia w stosunku do zadań powierzonych do realizacji przez miasto, co w dużej mierze uwarunkowane jest sytuacją na rynku pracy. PUK zatrudnia obecnie 113 osób, MPGK – 150.