W ramach realizowanego zadania ze środków własnych Gminy Żabno finalizacji dobiegają prace na drogach w Gorzycach, Żabnie oraz Podlesiu Dębowym.

Za kwotę łączną 304 000,00 złotych brutto wykonywane są:

zadanie I - Przebudowa drogi wewnętrznej w Gorzycach dz. Nr 166/1 etap II; zakres prac : długość drogi 220 m, podbudowa, powierzchnia warstwy ścieralnej 850 m2, utwardzenie poboczy 208 m2, odwodnienie;

zadanie II - Przebudowa drogi gminnej przez wieś działka 36 w m. Podlesie Dębowe : zakres prac : powierzchnia jezdni 1531 m2, poboczy 370 m2, podbudowa, odwodnienie;

zadanie III - Przebudowa ul. Zacisze w m. Żabno Etap II zakres prac : długość drogi 210 m, podbudowa, powierzchnia warstwy ścieralnej 538 m2, utwardzenie poboczy.

Jednocześnie na terenie Żabna rozpoczynają się prace budowalne na ulicy Mostowej w ramach przyznanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych, a w sołectwach Pierszyce, Gorzyce, Łęg Tarnowski w ramach porozumień zawartych z Powiatem Tarnowskim opracowywane są dokumentacje projektowe budowy chodników i realizacji innych zadań przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żabno.