Zapraszamy do zapoznania się z Raportem o stanie gminy za 2019 rok. Jest to dokument przedstawiający wykonane zadania i przedsięwzięcia podjęte przez samorząd w minionym roku. Raport będzie przedmiotem debaty Rady Miejskiej w Żabnie na najbliższej sesji.

Informacje na temat raportu

1.Burmistrz Żabna co roku do 31 maja przedstawia radzie raport o stanie gminy.
2.Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady. 3.Przewodniczący podczas sesji przeprowadza debatę nad Raportem Burmistrza o stanie Gminy.
4.Rada podejmuje uchwałę w sprawie udzielenie lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Żabna.
5.W debacie nad raportem o stanie gminy Radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
6.W debacie może wziąć udział 15 mieszkańców Gminy, którzy w okresie pomiędzy dniem opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej zawiadomienia o zwołaniu sesji a dniem poprzedzającym dzień sesji, na której ma być przedstawiany Raport, przedłożą Przewodniczącemu Rady pisemne zgłoszenia, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
7.Mieszkańcy są dopuszczani do głosu jednokrotnie według kolejności zgłoszeń złożonych do Przewodniczącego Rady, a czas wypowiedzi nie może być dłuższy niż 3 minuty.
8.Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadza głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

Raport o stanie gminie do pobrania poniżej:

Raport za 2019r.

Zarządzenie w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Żabno za rok 2019.


ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ŻABNO ZA 2019 ROK

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) Burmistrz Żabna przedstawia Radzie Miejskiej w Żabnie Raport o stanie Gminy Żabno za rok 2019 w terminie do dnia 31 maja 2020r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Żabno za 2019r. zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.

Zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Żabno odbędzie się 4 czerwca 2020r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 3 czerwca 2019r., do godziny 15-tej, w pok. 18 Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Jagiełly 1

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest a także w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Żabnie (pok. 11) oraz w Biurze obsługi Rady Miejskiej (pok. 18 )

Formularz zgłoszenia do pobrania