Urząd Marszałkowski w Krakowie informuje, że obliczu zjawisk zmian klimatycznych i konieczności wprowadzenia rozwiązań pozwalających na racjonalne gospodarowanie wodami, Województwo Małopolskie podjęło działania w celu zapobiegania suszy i jej skutkom.

Działania polegają na dofinansowaniu do budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji poprzez:
wsparcie na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym m.in. na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w celu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości użytkowej gruntów rolnych, dofinansowanie może obejmować wszelkie zbiorniki służące ochronie i poprawie wartości użytkowej gruntów rolnych, zwane „zbiornikami małej retencji”. Aby skorzystać ze środków budżetu województwa zbiornik musi spełniać funkcję zbiornika małej retencji wraz z uzasadnieniem potrzeby jego budowy na danym terenie.

O dofinansowanie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji mogą starać się właściciele lub władający gruntami pod zbiornikiem na terenie Województwa Małopolskiego. Dofinansowywanie nie może być przyznane do budowy i renowacji stawów rybnych. Kwota dofinansowania wynosi do 80 % wartości wnioskowanego zadania, a maksymalna wysokość dofinansowania to 50 000 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1610446,zasady-korzystania-ze-srodkow-budzetu-wojewodztwa-zwiazanych-z-wylaczeniem-z-produkcji-gruntow-rolny.html


Natomiast Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dofinansowuje zadania typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania 4.1.3 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w szczególności na:
wykonanie nowego nawodnienia,
ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru

Koszty kwalifikowane:
– wykonania ujęć wody,
– zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie,
– budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

Wsparcie kierowane jest do rolników.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-41-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.html